A, B vai C kategorijas piesārņojošu darbību novērtējums atļaujas saņemšanai

Ražošanas procesi un tehnoloģijas. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens. Gaisa, notekūdens un zemes piesārņojums. Smakas. Troksnis. Monitorings. Pārstāvēšana VVD informatīvajā sistēmā TULPE

Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projektu izstrāde

Piesārņojošo vielu emisiju pamatojums. Emisijas avotu fizikālais raksturojums. Gāzu attīrīšanas iekārtas. Emisijas dinamikas raksturojums. Izkliedes aprēķini. Gaisa kvalitātes normatīvu pārbaude. 

Dabas resursu nodokļu un atskaišu sagatavošana

Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi, vides piesārņošanu, par videi kaitīgām precēm, par preču un izstrādājumu iepakojumu. Pārskata par aprēķināto dabas resursu nodokli sastādīšana iesniegšanai Valsts vides dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS)

EKOSOFT ZIŅAS
2015-03-19
       ...
Nepieciešamās atļaujas, veicot ar dabas resursu nodokli apliekamās darbības
Atļaujas saņemšanas process
Dabas resursu nodokļa maksājumi
Padomi likumdošanas ievērošanai
Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai
Kalkulators nodokļa aprēķināšanai (dabasgāzes sadedzināšana)
Kalkulators nodokļa aprēķināšanai (koksnes sadedzināšana)