KONSULTĀCIJU SERVISS

Vides piesārņojuma novērtējums

  • A, B vai C kategorijas piesārņojošu darbību novērtējums un iesniegumu sagatavošana atļaujas saņemšanai reģionālajā vides pārvaldē

  • Stacionāru vai mobilu piesārņojuma avotu emisijas novērtējums un limitu projektu sagatavošana

  • Piesārņojošu darbību izraisīto smaku novērtējums

  • Siltumnīcefekta gāzu emisiju gada pārskata, iesnieguma sagatavošana iesniegšanai reģionālajā vides pārvaldē

  • Juridisko personu pārstāvēšana Valsts vides dienesta (VVD) Informatīvajā sistēmā TULPE

  • Pārskata par aprēķināto dabas resursu nodokli sagatavošana (formātā XML) iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS)

Ietekmes uz vidi novērtējums atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) IVN procedūrai

  • Ietekmes uz vidi izpēte, darba un noslēguma  ziņojumu sagatavošana atbilstoši VPVB izsniegtajai programmai

  • Sabiedrības informēšana un darba sabiedriskā apspriešana

Nepieciešamās atļaujas, veicot ar dabas resursu nodokli apliekamās darbības
Atļaujas saņemšanas process
Dabas resursu nodokļa maksājumi
Padomi likumdošanas ievērošanai
Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai
Kalkulators nodokļa aprēķināšanai (dabasgāzes sadedzināšana)
Kalkulators nodokļa aprēķināšanai (koksnes sadedzināšana)