PIESĀRŅOJUMA NOVĒRTĒŠANAS METODES

Lai noteiktu iekārtas emisiju daudzumu (piesārņojošās vielas emisiju daudzums no emisijas avota laika vienībā), izmanto šādus paņēmienus:

  • emisiju monitorings (nepārtrauktie vai periodiskie mērījumi), ja tie reprezentē iekārtas darbību visos tās režīmos;

  • emisiju daudzuma aprēķināšana, izmantojot emisijas faktorus (lielumus, kas raksturo piesārņojošās vielas daudzuma attiecību pret darbību raksturojošu parametru, kurš saistīts ar šīs piesārņojošās vielas emisiju) vai materiālo bilanci.

Gatavojot pieteikumu par jaunu piesārņojošo darbību vai būtiskām pārmaiņām esošā piesārņojošā darbībā, emisiju daudzuma noteikšanai izmanto emisiju daudzuma aprēķināšana paņēmienus.

Parasti emisijas novērtējuma pamatā ir vienādība:

E = A x EF x (1-ER/100)

kur:

E = emisija;

A = saimnieciskās aktivitātes līmenis;

EF = emisijas faktors attiecīgajai aktivitātei un

ER =kopējā emisijas samazināšanas pasākumu efektivitāte, %

Emisijas novērtēšanas procesā visiem parametriem ir jābūt pamatotiem ar aprēķiniem vai norādēm, kas tos pamato.

Emisiju daudzuma noteikšanai izmantojam aprēķinu formulas un emisijas faktorus no:

  • CORINAIR (Eiropas Vides aģentūras atmosfēras emisiju krājums), kas ietver sadedzināšanas un industriālos procesus, transportu, lauksaimniecību un citas kopskaitā 10 sadaļas. Emisijas faktori iegūti no Eiropas Savienības dalībvalstu vides aizsardzības institūcijām un EPA. Krājums tiek regulāri atjaunots, pēdējo reizi - 2009.gadā ( http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-emission-inventory-guidebook-2009 ).

  • EPA (ASV vides aizsardzības aģentūras) AP-42,Gaisa piesārņojuma emisijas faktoru datu bāzi, kas satur emisijas faktorus un tehnoloģisko procesu aprakstus pāri par 200 piesārņojuma avotu kategorijām. Emisijas faktori tiek iegūti no avotu mērījumiem, materiālu balansa izpētes un inženieraprēķiniem. EF datu bāze tiek regulāri atjaunota kopš 1972. gada. Atrodama saitā -http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/index.html . Sākumā iekļaujamajiem EF ir „draft” statuss, bet vēlāk pēc izvērtēšanas tiem var tikt piešķirts „final” statuss. Biežāk lietoto sadaļu tulkojumu latviešu valodā skat.

http://www.vidm.gov.lv/lat/dokumenti/citi_dokumenti/files/text/
publikacijas//Lemisijas.zip
;

  • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra CO2 emisiju no stacionārās kurināmā sadedzināšanas un no rūpnieciskajiem procesiem aprēķina metodikas, kas tiek atjaunota katru gadu. Atrodamas saitā - http://www.meteo.lv/public/metodikas.html ;

  • Krievijā izstrādātām un šajā valstī spēkā esošām aprēķinu metodikām, kas tiek apstiprinātas (atjaunotas un pārskatītas) katru gadu.

Nepieciešamās atļaujas, veicot ar dabas resursu nodokli apliekamās darbības
Atļaujas saņemšanas process
Dabas resursu nodokļa maksājumi
Padomi likumdošanas ievērošanai
Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai
Kalkulators nodokļa aprēķināšanai (dabasgāzes sadedzināšana)
Kalkulators nodokļa aprēķināšanai (koksnes sadedzināšana)