CENAS

Biežāk nepieciešamo darbu cenas 

 

Nr. p.k. Piesārņojošas darbības veids Cena eiro bez PVN
1. Iesnieguma sagatavošana atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai (ja nav nepieciešams Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekts un/vai smaku novērtējums no 300
2. Iesnieguma sagatavošana C kategorijas apliecinājuma saņemšanai  
2.1. Autoservisi un citas darbības, kurām nav nepieciešams veikt emisiju aprēķinus no 60
2.2. Mazās katlumājas no 150
3. Mazo katlumāju ietekmes uz gaisa kvalitāti novērtēšana izmantojot piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanas datorprogrammu ADMS Sreen 3 no 50
4.  Stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limita projekta sagatavošana(ja nav nepieciešama piesārņojošo vielu izkliedes modelēšana) no 200
5. Piesārņojošo vielu emisiju apjoma un Dabas resursu nodokļa aprēķina sastādīšana Excel formātā no 50
6. Juridisko klientu pārstāvēšana Valsts vides dienesta (VVD) informatīvajā sistēmā TULPE no 50
7. Pārskata par aprēķināto dabas resursu nodokli elektroniskā formāta XML faila sagatavošana iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) no 70
Nepieciešamās atļaujas, veicot ar dabas resursu nodokli apliekamās darbības
Atļaujas saņemšanas process
Dabas resursu nodokļa maksājumi
Padomi likumdošanas ievērošanai
Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai
Kalkulators nodokļa aprēķināšanai (dabasgāzes sadedzināšana)
Kalkulators nodokļa aprēķināšanai (koksnes sadedzināšana)