Nepieciešamās atļaujas, veicot ar dabas resursu nodokli apliekamās darbības

Attīstoties ražošanai un veidojoties jauniem uzņēmumiem, vides aizsardzības jautājumi bieži vien nav uzņēmēju galveno prioritāšu sarakstā. Izņēmums - uzņēmumi, kuriem jāveic ietekmes uz vidi novērtējums, jo pēc šā novērtējuma var atļaut vai aizliegt paredzētās darbības noteiktā vietā. Vides aizsardzības prasību izpilde visbiežāk tiek saistīta ar nepieciešamību maksāt dabas resursu nodokli, tomēr, ja uzņēmumu darbība rada ietekmi uz vidi, tostarp tiek izmantoti dabas resursi, ir jāievēro arī citas normatīvās prasības, proti, jāsaņem attiecīga atļauja jeb licence. Pienācīgi nenovērtējot šo atļauju saņemšanu un attiecoties pret to formāli, var tikt aizliegta vai ierobežota uzņēmuma darbība.

Kam nepieciešams saņemt atļauju

Atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma 3. panta prasībām par dabas resursu nodokļa (turpmāk - DRN) maksātājiem uzskatāmas arī personas, kas veic piesārņojuma novadīšanu vidē (gaisā, ūdenī vai atkritumu apglabāšanu) un dabas resursu iegūšanu (ūdens, minerālieži, citi resursi).

Atļauja vai licence ir vajadzīga uzņēmumiem, kas veic dabas resursu ieguvi un/vai piesārņojuma novadīšanu vidē (nepieciešama A, B vai C kategorijas piesārņojošās darbības atļauja). Piesārņojošās darbības un to kritēriji ir norādīti MK 2002. gada 9. jūlija noteikumos Nr. 294 “Kārtība kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”.

 Piesārņojuma novadīšana vidē

Viena no atļauju pamatfunkcijām ir limitēt uzņēmuma iegūto dabas resursu vai vidē novadītā piesārņojuma apjomu. Atļaujas nepieciešamas darbībām šādās tautsaimniecības nozarēs:

1) enerģētikā (sadedzināšanas iekārtas, degvielas uzpildes stacijas, naftas bāzes, kokogļu ražošana u.c.);

2) metālu ražošanā un apstrādē (čuguna, tērauda un krāsaino metālu ražošana un apstrāde, kabeļu, transformatoru, akumulatoru, kuģu u.c. ražošana);

3) minerālu izstrādājumu ražošanā (betona, stikla, māla izstrādājumu, cementa u.c. ražošana);

4) ķīmiskajā rūpniecībā (organisko un neorganisko vielu, laku, krāsu, polimēru, asfalta, gumijas, mazgāšanas līdzekļu u.c. ražošana);

5) lauksaimniecībā, mežistrādē un kokapstrādē (lopu fermas, siltumnīcu kompleksi, lopkautuves, mēbeļu, saplākšņa, kokmateriālu u.c. ražošana);

6) pārtikas rūpniecībā (piena, zivju, gaļas u.c. pārtikas produktu ražošanas uzņēmumi);

7) atkritumu apsaimniekošanā (atkritumu uzglabāšana, apglabāšana, sadedzināšana vai pārstrāde);

8) citās nozarēs (notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, autostāvlaukumi, ostas u.c. darbības).

Atļaujas saņemšanai Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē uzņēmējam ir jāiesniedz iesniegums un parasti arī stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu (SPEL) projekts. Iesnieguma veidlapa un tam pievienojamie dokumenti ir norādīti MK 2002. gada 9. jūlija noteikumos Nr. 294 “Kārtība kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”. Iesniegumā norādāmas ziņas par uzņēmuma darbības veidu, izmantotajām izejvielām, enerģijas patēriņu, atkritumu plūsmu un citos normatīvajos aktos noteiktā informācija. Savukārt SPEL projektā iekļaujamā informācija ir norādīta MK 2003. gada 22. aprīļa noteikumos Nr. 200 “Par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projektu izstrādi”. Emisijas limitu projektos tiek analizēti procesi, kas rada gaisu piesārņojošo vielu emisiju atmosfērā, kā arī tiek novērtēts šā piesārņojuma apjoms un tā ietekme uz gaisa kvalitāti. Galvenā SPEL projekta funkcija ir normēt piesārņojošo vielu emisiju katram uzņēmumam. Limitu apjoms tiek aprēķināts pēc metodes, kas raksturo piesārņojošās vielas emitējošās iekārtas un objektīvi atspoguļo emitēto piesārņojošo vielu apjomu atmosfērā.

Jāpiebilst, ka uzņēmējs iepriekš minēto normatīvo prasību izpratnē ir fiziska vai juridiska persona, kas pieprasa emisijas limitu - atļauju noteikta piesārņojuma apjoma novadīšanai vidē. Piesārņojošās vielas novadot ar notekūdeņiem ūdenstilpēs, limits tiek pieprasīts attiecībā uz piesārņoto notekūdeņu noteiktu apjomu, kas ir attīrīti līdz normatīvajos aktos norādītajām robežvērtībām.

Nepieciešamās atļaujas, veicot ar dabas resursu nodokli apliekamās darbības
Atļaujas saņemšanas process
Dabas resursu nodokļa maksājumi
Padomi likumdošanas ievērošanai
Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai
Kalkulators nodokļa aprēķināšanai (dabasgāzes sadedzināšana)
Kalkulators nodokļa aprēķināšanai (koksnes sadedzināšana)