Atļaujas saņemšanas process

A, B vai C kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas iegūšanas process ir relatīvi ilgstošs un atkarīgs no tā, uz kādu kategoriju (A, B vai C) uzņēmums tiek attiecināts. Atļauja tiek izsniegta uz pieciem gadiem.

Atļaujas pieprasīšanas un saņemšanas process nosacīti iedalāms vairākos posmos (sk. shēmu Nr. 1):

  • iesnieguma sagatavošana. B kategorijas piesārņojošās darbības uzņēmumiem tas ilgst 2–3 mēnešus;
  • iesnieguma iesniegšana un tā sākotnējā izvērtēšana reģionālajā vides pārvaldē nepārsniedz 20 darba dienas;
  • pēc iesnieguma sākotnējā izvērtējuma pārvaldē tas var tikt pieņemts izskatīšanai vai arī, ja nav uzrādīta visa pieprasītā informācija, atdots iesniedzējam tā papildināšanai un precizēšanai;
  • pēc iesnieguma pieņemšanas izskatīšanai pārvaldē tiek sagatavota un izsniegta atļauja.

Jaunas atļaujas sagatavošanas un izsniegšanas termiņi ir: - A kategorijas uzņēmumiem - 90, B kategorijas uzņēmumiem - 60 un C kategorijas uzņēmumiem 14 dienas.

Izsniegtajā A, B vai C piesārņojošās darbības atļaujā tiek norādīts atļautais piesārņojuma apjoms, limits, ko uzņēmums drīkst emitēt atmosfērā vai hidrosfērā, vai tiek noteikts atkritumu apjoms, ko atļauts apglabāt atkritumu izgāztuvēs vai poligonos. Vienlaikus tiek apstiprināta arī metodika, atbilstoši kurai aprēķina faktisko piesārņojuma apjomu, kas tiks emitēts atmosfērā vai hidrosfērā uzņēmuma darbības rezultātā. Faktiskais novadītā piesārņojuma apjoms atmosfērā tiek noteikts atbilstoši SPEL projektā izmantotajām metodēm. Faktiskais piesārņojošo vielu apjoms, kas tiek novadīts hidrosfērā, tiek noteikts, mērot notekūdeņu plūsmu un veicot piesārņojošo vielu analīzes notekūdeņos. Nosakot faktisko apglabāto atkritumu apjomu atkritumu poligonos vai izgāztuvēs, notiek atkritumu svēršana pirms to apglabāšanas.

1. shēma

B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanas kārtība.

1.shēma

Nepieciešamās atļaujas, veicot ar dabas resursu nodokli apliekamās darbības
Atļaujas saņemšanas process
Dabas resursu nodokļa maksājumi
Padomi likumdošanas ievērošanai
Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai
Kalkulators nodokļa aprēķināšanai (dabasgāzes sadedzināšana)
Kalkulators nodokļa aprēķināšanai (koksnes sadedzināšana)