Dabas resursu nodokļa maksājumi

Par piesārņojuma novadīšanu vidē un dabas resursu ieguvi ir jāmaksā dabas resursu nodokli. Šajā procesā var izdalīt vairākus posmus (sk shēmu Nr. 2):

  • uzņēmuma radītā un vidē novadītā piesārņojošo vielu faktiskā apjoma aprēķins vai iegūto dabas resursu apjoma noteikšana;
  • DRN pārskatu aizpildīšana un nodokļa aprēķināšana;
  • DRN pārskatu iesniegšana Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sitēmā (EDS);
  • nodokļa samaksa.

Uzņēmumam noteikto limitu ietvaros par vidē novadīto piesārņojumu un iegūtajiem dabas resursiem DRN tiek maksāts atbilstoši likumā noteiktajām likmēm. Par vidē novadītā piesārņojuma vai iegūto dabas resursu apjoma daļu, kas pārsniedz atļaujā vai licencē noteikto apjomu (limitu), DRN jāmaksā desmitkārtīgā likmes apmērā. Savukārt uzņēmumi, kas iegūst dabas resursus vai novada piesārņojumu vidē bez atbilstošas atļaujas vai licences, maksā DRN desmitkārtīgā likmes apmērā par iegūto resursu un novadītā piesārņojuma apjomu. Papildus tam uzņēmums tiek administratīvi sodīts atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksam, tā darbība var tikt apturēta līdz konstatētā pārkāpuma novēršanai un atļaujas vai licences saņemšanai.

DRN pārskatos tiek norādīta divu veidu informācija – uzņēmuma radītais un vidē (gaisā, ūdenī, augsnē) novadītais piesārņojuma apjoms, iegūto dabas resursu apjoms u.c. dati par šo resursu izmantošanu, kā arī informācija par to, cik uzņēmumam izmaksā ar DRN apliekamo objektu izmantošana.

Šie dati ir noderīgi, vērtējot uzņēmuma ekonomiskos un vides ieguvumus, ja uzņēmums tiktu rekonstruēts. Tomēr nereti tas netiek darīts, jo nodokļa likmes par piesārņojuma novadīšanu vidē un dabas resursu ieguvi ir tik zemas, ka uzņēmēji nav ekonomiski motivēti pāriet uz mazāk piesārņojošām tehnoloģijām. Pāreju uz vidi mazāk piesārņojošām un resursus taupošākām tehnoloģijām pamatā motivē nepieciešamība pildīt citu normatīvo aktu prasības, kas nosaka gaisa un ūdens kvalitātes rādītājus.

Ja tiek veiktas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības, uzņēmumiem katru gadu reģionālajā vides pārvaldē jāiesniedz statistiskie pārskati (Valsts statistikas likums) “2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”, “Nr. 2 - Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” un “Nr. 3 Pārskats par atkritumiem”, kuros uzrādītajiem vidē (gaisā, ūdenī, augsnē) novadītā piesārņojuma apjomiem ir jāsakrīt ar DRN gada pārskatu datiem. Sastādot ūdens un gaisa statistiskos pārskatus, datus var iegūt no DRN pārskatiem, bet statistiskajos pārskatos par atkritumiem jānorāda uzņēmuma darbības rezultātā radītais atkritumu apjoms, nevis iepakojums, ko uzņēmums ir izmatojis savas produkcijas iepakošanai, kas vēlāk kļūs par atkritumiem.

 

Pārskata par aprēķināto dabas resursu nodokli sagatavošanas un iesniegšanas  kārtība.

Lai vienkāršotu uzņēmuma radītā un vidē novadītā piesārņojuma faktisko aprēķinu bieži izmanto speciāli sagatavotas Excel tabulas, kurās aprēķini pamatojās uz izsniegtās atļaujas informāciju un pielietotajām medodikām Stacionāru piesārņojuma avotu  limitu projektā. Pārskatu par aprēķināto dabas nodokli iesniedz Valstsieņēmuma  dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Šajā nolūkā var aizpildīt EDS sistēmas veidlapu vai sagatavot atskaiti no faila XML formātā.

Nepieciešamās atļaujas, veicot ar dabas resursu nodokli apliekamās darbības
Atļaujas saņemšanas process
Dabas resursu nodokļa maksājumi
Padomi likumdošanas ievērošanai
Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai
Kalkulators nodokļa aprēķināšanai (dabasgāzes sadedzināšana)
Kalkulators nodokļa aprēķināšanai (koksnes sadedzināšana)